Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Giá dịch vụ khám chữa bệnh

Giá dịch vụ khám chữa bệnh

Hỏi: Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Thông tư số 04 ngày 21-1-2013 của Bộ Y tế hướng dẫn việc phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ, ngành khác quản lý, thì việc phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quy định như sau:


Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được quy định đối với phong kham đa khoa khu vực của từng địa phương - Ảnh: Kim Hải

Ðối với các bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp các bộ, ngành: Bộ trưởng Y tế phê duyệt giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với từng cơ sở.

Ðối với trạm y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức, trạm y tế quân dân y, phòng khám quân dân y: Áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được HÐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) quy định đối với trạm y tế xã, phường, thị trấn của địa phương đó.

Ðối với bệnh xá quân dân y: Áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được HÐND, UBND tỉnh quy định đối với phòng khám đa khoa khu vực của địa phương đó.

Ðối với các bệnh viện hạng II, III, IV thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp các bộ, ngành còn lại (bao gồm cả bệnh viện quân dân y): Áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được HÐND, UBND tỉnh quy định đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng hạng của địa phương đó.

Ðối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bộ, ngành chưa thực hiện việc xếp hạng thì cơ quan quản lý về y tế của bộ, ngành phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh thống nhất việc áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được HÐND, UBND tỉnh quy định đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng hạng của địa phương đó trong thời gian chờ xếp hạng theo quy định của Bộ Y tế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét